کاربرد پرینتر Prodent در پروتزهای دندانی :

           طراحی و پرینت روکش آناتومیک رزینی. بعد از طراحی و پرینت روکش برای اجاست و تست اوکلوژن در دهان

 بیمار ارسال می شود و بعد از برگشت اسکن شده و برای تراش زیرکون مونولوتیک فول آناتومیک از آن استفاده می شود.

با این روش تمام خطاهای ناشی از مراحل قالب گیری, گچ ریزی, دیچ, اسکن و طراحی قابل حذف است.در زیر به چند نمونه

که توسط آقای امیر ابراهیمی ار رشت با نرم افزار Exocad طراحی و توسط پرینتر Prodent پرینت شده است توجه کنید: